Betingelser for licens og support

Mellem Kunden og Inlead ApS (herefter Inlead) er der indgået en hovedaftale, der henviser til Inleads Generelle betingelser, som er dette dokument. Hovedaftalen har forrang for dette dokument.

1. STRUKTUR OG ANVENDELSE AF DISSE BETINGELSER

1.1  Disse betingelser for licens og support er gældende for aftaler hvor der i hoveddokumentet henvises til Inlead generelle betingelser. Programmet leveres til licenstager sammen med programpakken og finder anvendelse for så vidt angår alle forhold vedrørende licenstagers brug af programmet.

1.2  Disse betingelser indeholder bestemmelse om licens, support vedrørende software og andre enheder, samt generelle bestemmelser om pris, force majeure, værneting m.v., som finder anvendelse for så vidt angår såvel licens og support.

2. LICENSRETTEN

2.1 Inlead giver herved licenstager en tidsbegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til programmet, samt senere versioner, releases og opdateringer heraf (herefter samlet kaldet “programmet”). Brugsrettens varighed er aftalt i hoveddokumentet.

3. KOPIERING AF PROGRAMMET

3.1 
Licenstager er uberettiget til at kopiere programmet eller dele heraf.

4. ÆNDRINGER

4.1  Licenstager er uberettiget til at foretage ændringer i programmet, herunder er licenstager uberettiget til at forestå eller lade forestå reverse engineering eller dekompilering af programmet udover, hvad der måtte være tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning, som finder anvendelse på disse forhold.

4.2  I tilfælde af, at licenstager eller tredjemand foretager indgreb eller ændringer i programmet, bortfalder Inlead forpligtelser i henhold til disse betingelser uden varsel, og Inlead fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenserne af sådanne indgreb eller ændringer.

5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

5.1  Inlead har ophavsret og enhver anden rettighed til programmet, som også omfatter 
billedrettighederne til orienteringskort. Licenstager skal respektere Inleads rettigheder og licenstager er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af programmet til tredjemand.

5.2  Licenstager er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom licenstager er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i programmet eller på de medier, hvorpå programmet leveres vedrørende rettighedsforhold, varemærker e.l.

5.3  Licenstager er forpligtet til at sikre, at programmet opbevares utilgængeligt for tredjemand og at programmet ikke på anden vis kommer i tredjemands besiddelse.

6. OVERDRAGELSE

6.1 Licenstager er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive programmet eller licensretten til programmet til tredjemand.

7. LICENSTAGERS VALG AF PROGRAM

7.1 Programmet er et standardprodukt, som leveres af Inlead med de funktioner, som fremgår af den tilhørende dokumentation. Inleads eventuelle bistand i forbindelse med valg af program er baseret på licenstagers oplysninger om licenstagers virksomhed. Licenstager har ansvaret for såvel fuldstændigheden som rigtigheden af disse oplysninger. Inlead er uden ansvar for, om programmet opfylder en eventuel af licenstager forudsat funktionalitet eller et eventuelt forudsat behov.

8. AFHJÆLPNING AF FEJL

8.1  Licenstager er forpligtet til at gennemgå og afprøve programmet umiddelbart efter modtagelsen af programmet.

8.2  En fejl i programmet anses for væsentlig, hvis den har indvirkning på programmets funktionalitet som helhed, eller hvis den er til hinder for programmets afvikling.

8.3  Såfremt licenstager skriftligt dokumenterer, at der foreligger en væsentlig fejl i programmet, er Inlead i indtil 3 måneder efter levering af programmet forpligtet til efter eget valg enten vederlagsfrit at levere en ny version af programmet uden den væsentlige fejl, eller vederlagsfrit rette fejlen eller ophæve nærværende betingelser og tilbagebetale den modtagne licensafgift mod tilbagelevering af manualer, tilhørende dokumentation m.v. I så fald er en part uberettiget til at gøre yderligere krav gældende mod den anden part. Med fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder (“work arounds”), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på licenstagers anvendelse af programmet.

8.4 Inlead har foretaget aftestning af programmet inden levering. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at programmet – som anden software – indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke er omfattet af ovenstående punkt 8.2. Sådanne er ikke hævebegrundende og berettiger ikke licenstager til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. Inlead vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes i efterfølgende versioner af programmet.

8.5 Programmet gives i licens, som det er og forefindes og uden andre tilsikringer, afhjælpnings- forpligtelser eller misligholdelsesforpligtelser end de ovenstående. Inlead yder således ingen garanti for, at drift og afvikling af programmet vil være uden afbrydelser eller fejlfri eller for at programfejl kan eller vil blive rettet.

9. KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RET

9.1  Inlead er over for licenstager ansvarlig for, at programmet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod licenstager, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er licenstager forpligtet til straks at give Inlead underretning herom. Inlead overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og Inlead har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssagen eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser.

9.2  Såfremt der måtte blive givet dom i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er Inlead berettiget til efter eget valg enten at skaffe licenstager ret til fortsat at benytte programmet eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte programmet med et andet program, der i det væsentlige har samme funktionalitet som programmet eller ophæve disse betingelser med øjeblikkelig virkning mod at tilbagebetale den af licenstager betalte licensafgift. Licenstager kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod Inlead.

10. SOFTWARE SUPPORT

10.1  Supporten varetages med mindre andet er specificeret i hovedaftalen, af Inlead på email-adressen support@Inlead.dk eller på telefon +45 3120 1220. Start altid med en email.

10.2  Licenstager er i medfør af disse betingelser berettiget til at modtage support og adgang til fejlrettelse for så vidt angår den seneste version af programmet.

10.3  Support omfatter besvarelse overfor to af licenstager udpegede kontaktpersoner af tekniske spørgsmål (pr. mail eller fax) vedrørende brugen af programmet.

10.4  Der ydes support på hverdage, dvs. alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage,  juleaftens-, nytårsaftens- og nytårsaftensdag inden for følgende tidsrum

  • Mandag – torsdag: 9.00 – 16.30.
  • Fredag: 9.00 – 16.00.

10.5  Inleads konsulenter vælger efter eget skøn om spørgsmål skal besvares telefonisk eller ved henvisning til en vejledning eller en patch, der er tilgængelig på én af Inlead anvist hjemmeside.

10.6  Ved alle kontakter til Inlead skal licenstager oplyse følgende: – Licenstagers navn. 
- Kontaktpersonens navn.
- Specifik beskrivelse af de opståede problemer.
Licenstager er forpligtet til at følge samtlige Inlead mundtlige som skriftlige anvisninger vedrørende eventuel reinstallering, konfiguration eller brug af programmet.

11. FEJLRETTELSE

Licenstager er berettiget til at rapportere fejl vedrørende programmet til Inlead.

11.1 Fejl skal rapporteres til Inlead, som værende én af følgende tre typer:

  • Fejl af prioritet 1: Fejlen resulterer i generelt produktionsstop for samtlige brugere.
  • Fejl af prioritet 2: Alvorlige fejl, dvs. fejl, som resulterer i væsentlig produktionsnedgang eller hvor delfunktioner er utilgængelige.
  • Fejl af prioritet 3: Øvrige fejl.

11.2 I tvivlstilfælde fastsætter Inlead, hvilken prioritet fejlen tilhører.

11.3 Inlead skal påbegynde rettelse af fejl af prioritet 1 indenfor 24 arbejdstimer og af fejl af prioritet 2 indenfor 72 arbejdstimer efter modtagelsen af fyldestgørende fejlmelding fra licenstager. For så vidt angår fejl af prioritet 3, vil licenstager blive informeret om, hvorvidt fejlen vil blive rettet i en senere version,, release eller i form af en generelt udsendt fejlrettelse.

12. SPECIFIKKE UNDTAGELSER

12.1  Licenstager har alene krav på support, som udtrykkeligt er beskrevet ovenfor i punkt 10-11, idet det præciseres, at licenstager ikke har krav på support vedrørende:
- Fejl og uhensigtsmæssigheder opstået som følge af ændringer foretaget i 
programmet og det øvrige system,
- fejl og problemer forårsaget af andet end programmet eller systemets 
udstyr, dvs. Kundens hardware, styresystem, modem, Kundens internetopkobling

12.2  - afhjælpning som følge af betjeningsfejl ved licenstagers installation eller

som følge af, at licenstager ikke har fulgt Inleads dokumentationsmateriale, manualer eller andre skriftlige eller mundtlige instruktioner og anvisninger, samt versioner, som er ældre end seneste version.

12.3  Bemærk at Inlead afgør, om et problem skyldes hardware eller software.

For at forebygge driftsforstyrrelser kan det være nødvendigt at lukke systemet ned for at udføre service. Når det er muligt sker dette om natten.

13. SUPPORT UDEN FOR FAST AFGIFT

13.1 Inlead vil i videst muligt omfang bistå licenstager med besvarelse af spørgsmål, løsning af problemer eller rettelse af fejl, som ikke er omfattet af ovenstående punkter mod betaling af den til enhver tid gældende timetakst for Inleads servicekonsulenter. Inlead er endvidere berettiget til at fakturere licenstager for udført support eller forsøg på support, som licenstager måtte have rekvireret i den tro, at supporten var omfattet af ovenstående punkter, såfremt det konstateres, at supporten ikke er omfattet.

14. NYE VERSIONER OG RELEASES

14.1  Licenstager er i medfør af disse betingelser berettiget til at få tilbudt generelt udsendte nye versioner og releases samt alle af Inleads generelt udsendte ændringer og fejlrettelser (herefter samlet kaldet “opdateringer”). Inlead forbeholder sig retten til at undlade at udsende opdateringer, som af Inlead skønnes uden relevans for licenstager, eller til alene at udsende givne opdateringer på licenstagers anmodning.

14.2  Opdateringer bliver fra leveringstidspunktet omfattet af disse betingelser, herunder licensbetingelsernes bestemmelser vedrørende fejlretning m.v.

15. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

15.1  For licensretten til programmet betaler licenstager Inlead for det i hovedaftalen anførte antal licenser. Betaling for dette er aftalt i hovedaftalen, jf. dog pkt. 15.3.

15.2  For drift, support og vedligeholdelse betaler licenstager en årlig afgift i overensstemmelse med denne aftale. Den årlige afgift træder i jf. hovedaftalen og betales kvartalsvis forud. De samlede driftsudgifter reguleres to gange om året pr. 1/4 og 1/10 efter Konsumprisindeks i Norge og Nettoprisindex i Danmark, med mindre andet er aftalt i hovedaftalen.

15.3  Inleads betalingsbetingelser er kontant 30 dage fra fakturadato.

15.4  Såfremt licenstager ikke foretager betaling inden for den betalingsfrist, der fremgår af fakturaen påløber der det udestående beløb morarente med 1,75 % pr. påbegyndt måned.

16. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

16.1  Inlead er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader (herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres retablering, tab af goodwill eller anden lignende følgeskade) i forbindelse med anvendelse af programmet eller tab som følge af manglende funktioner i programmet, uanset om Inlead har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Inlead kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

16.2  Inleads samlede ansvar for tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til den af licenstager erlagte licensafgift for programmet, uanset om Inlead har været underrettet om muligheden for yderligere tab, og uanset om Inlead kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

16.3  Inlead er uden ansvar for fejl eller mangler, der ikke relaterer sig til programmet. Inlead er endvidere uden ansvar for integrationen eller samspillet mellem programmet og licenstagers eksisterende hardware og programmel. Inlead er uden ansvar for, om opdateringer har indvirkning på øvrige hardware, programmel eller tilretninger til programmet, uanset om sådanne tilretninger måtte være udviklet af Inlead.

Loading